Verkoop- en leveringsvoorwaarde

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Coloreyez

Artikel 1 

Indien vooraf niet schriftelijk anders is overeengekomen zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten.

Artikel 2     

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3                                                                                                                                                         

Specificaties van afmetingen, vorm of kwaliteit aangegeven in door ons uitgebrachte foto's, als ook van monsters ontwerpen of enige andere vorm zijn niet bindend en gelden als globale aanduiding.

Artikel 4 

De overeenkomst wordt gesloten door onze bevestiging van de klantenopdracht of anders door de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht.

Artikel 5   

Mondelinge overeenkomsten verkrijgen hun rechtsgeldigheid enkel na schriftelijke bevestiging.

Artikel 6

Al onze prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 7 

Indien de klant de opdracht wijzigt waardoor meerkosten ontstaan behouden wij ons het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen.

Artikel 8 

Indien niet anders overeengekomen gelden als leveringsvoorwaarde "Af Fabriek". Indien wij een levertermijn aangeven betekent dit enkel dat wij naar ons beste vermogen trachten zullen aan deze termijn te voldoen. De klant is niet gerechtigd de overeenkomst nietig te verklaren en/of een schadevergoeding te eisen indien de overeengekomen levertermijn niet wordt nagekomen.

Artikel 9 

Wij behouden ons het recht voor, goederen die door de contractant worden terug gestuurd of waarvan de ontvangst wordt geweigerd op kosten en risico van de klant op een locatie naar onze keuze op te slaan.

Artikel 10

 Indien wij het transport van de goederen naar de contractant of een derde op ons nemen zullen de ontstane kosten, verzekering en risico's voor rekening van de contractant zijn.

Artikel 11

Schadeclaims van wege fouten of gebreken dienen binnen 5 werkdagen schriftelijk te worden medegedeeld. Na deze temijn verliest de contractant het recht op reclame.

Artikel 12

Schadeclaims geven de contractant niet het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te weigeren. In het geval van een gerechtvaardigde claim zijn wij enkel verplicht de goederen te vervangen. Wij zijn niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 13

Alle rekeningen dienen door de contractant uiterlijk op de vervaldatum te worden voldaan. Dit geldt ook indien de contractant zijn ondenemingsvorm wijzigt, om uitstel van betaling vraagt of faillissement heeft aangevraagd of de onderneming wordt beeindigd. Bij niet nakoming, zonder opschorting van de betalingsverplichtingstellen wij 1% rente per maand over de volledige som als ook alle (buiten) gerechtelijke kosten in rekening.

Artikel 14 

Komt de contractant haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet zoals overeengekomen na of ontstaat een situatie zoals in artikel 13 beschreven, zijn wij gerechtigd om behandeling en uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder, dat er voor de opdrachtgever hierdoor recht op schadevergoeding ontstaat. Uiteraard blijft ons recht op schadevergoeding onverlet.

Artikel 15 

Indiende uitvoering van een opdracht door een niet voorziene overmacht wordt belemmerd, zijn wij gerechtigd, de uitvoering aan deze onstandigheden aan te passen, de overeenkomst te beëindigen en schadevergoeding voor de tot dan gemaakte kosten van de opdrachtgever te verlangen. Onder overmacht verstaan wij elke gebeurtenis, waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor de uitvoering van de opdracht wordt bemoeilijkt of geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Artikel 16

Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirekte schade, die door ons geleverde goederen aan zaken en/of personen wordt veroorzaakt.

Artikel 17 

Indien wij voor een schade aansprakelijk zouden zijn, beperkt onze aansprakelijkheid zich tot de factuurwaarde van de geleverde goederen.

Artikel 18 

De contractant onderzoekt of de in zijn opdracht opgegeven merken, modellen, ontwerpen, dessins en dergelijke vrij zijn van de rechten van derden. Hij is voor alle gevolgen van gerechtelijke claims van derden aansprakelijk.

Artikel 19 

Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat alle openstaande rekeningen door (of in naam van) de koper zijn betaald. De koper heeft niet het recht om in ons nadeel of ten voordele van derden over onze goederen te beschikken zolang de betaling niet heeft plaats gevonden. De koper heeft niet het recht de goederen als onderpand of andere vorm van zekerheid aan derden te bieden of derden een zakelijk of persoonlijk recht op de goederen te verschaffen.Bij niet nakomen van de betaling of betalingsachterstand dient de verkoper op onze sommatie de goederen onverwijt tot onze beschikking te stellen. De koper is verplicht het risiko van brandschade en diefstal ten aanzien van de niet betaalde goederen te dragen en op ons verzoek een verzekeringspolis en betalingsbewijzen van de premie te overleggen.

Artikel 20

Met betrekking tot onze overeenkomsten geldt uitsluitend het Nederlandse recht. Ingeval van betwisting zijn de REchtbank van Maastricht of de rechtbank van de woonplaats van de koper naar onze keuze alleen bevoegd.

Artikel 21

Bij het bestellen van de goederen verklaart de koper akkoord te gaan met onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.